NissanGT-RFiatFiat ProfessionalAbarthIvecoOK TrucksIrisbusIveco Magirus

Poistenie Uniqa


Poistenie vozidiel Uniqa

Povinné zmluvné poistenie
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Poistenie zodpovednosti chráni Vás a každého vodiča, ktorý v čase nehody oprávnene používa Vaše vozidlo a zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

V zmysle poistenia uhradíme poškodenému za Vás:

 • jeho preukázané nároky za poškodenie na zdraví, náklady v prípade usmrtenia,
 • škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,
 • účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením,
 • ušlý zisk


Výhody Auto & Voľnosť PZP

 • bonus vodičom z menšieho mesta
 • bonus za bezškodovosť až do výšky 50%
 • bonus za vernosť
 • prvá škoda  bez vplyvu na bonus
 • pripoistenia pre vodiča
 • NON-STOP asistenčné služby
 • Partnerské autoservisy 


Auto & Voľnosť PZP
Základné poistenie, ktorého limity poistného plnenia ponúkame vo výške:

 • 2 500 000 EUR (od 1 .1 2012 vo výške 5 000 000 EUR) za škodu na zdraví a náklady pri usmrtení, bez ohľadu na počet zranených a usmrtených
 • 700 000 EUR (od 1 .1 2012 vo výške 1 000 000 EUR) za škody na veciach, zničením alebo stratou vecí, účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov a ušlý zisk, bez ohľadu na počet poškodených


Havarijné poistenie
Povinné zmluvné poistenie neochráni Vaše vozidlo pri havárii v prípade, ak ste ju zavinili Vy. Rovnako ho nechráni proti krádeži, či vandalizmu, ani proti živeľnej pohrome. Práve pre takéto prípady je dobré mať havarijné poistenie. Komplexné havarijné poistenie Vášho vozidla v niekoľkých formách, pričom poistenie je možné vytvoriť ako stavebnicu zo základného poistenia a voliteľného doplnkového poistenia. Tento spôsob poistenia Vám dáva možnosť splniť Vaše individuálne nároky


Auto & Voľnosť KASKO - Poistením sú kryté škody

 • haváriou
 • živelnou udalosťou
 • zrážkou alebo stretom vozidla so zvieratami
 • poškodenie káblov, hadíc, obkladov alebo izolačných materiálov na vozidle spôsobených ohryzením alebo prehryznutím hlodavcami
 • na zasklení vozidla
 • krádežou
 • lúpežou v zmysle trestného zákona
 • na parkoviskuVýhody Auto & Voľnosť KASKO

 • bonus vodičom z menšieho mesta
 • bonus za bezškodovosť až do výšky 50%
 • bonus za vernosť
 • prvá škoda  bez vplyvu na bonus
 • ochrana Vašej investície do auta vďaka pripoisteniu GAP
 • možnosť dojednať nulovú spoluúčasť
 • poistenie čelného skla
 • pripoistenie pozáručného servisu
 • totálna škoda nastáva až v prípade, ak kalkulované náklady na opravu presiahnu trhovú hodnotu vozidla
 • možnosť dojednať neobmedzenú výšku limitu opráv
 • NON-STOP asistenčné služby 
 • partnerské autoservisy


Pripoistenia

 • GAP /poistenie finančnej straty/
 • zvláštna výbava vozidla
 • batožina prepravovaná vozidlom
 • špeciálna batožina prepravovaná vozidlom
 • náklady na zapožičanie náhradného vozidla
 • poistenie pre prípad smrti v dôsledku havárie
 • poistenie trvalých následkov po havárii
 • čelné sklo
 • činnosť a lom pracovného stroja


Asistenčná služba UNIQA ASSISTANCE